Zasady kampanii

Zasady Ligi Prawdziwych Mechaników

§ 1. Postanowienia wstępne.

1. Organizatorami „Ligi Prawdziwych Mechaników” (zwanej dalej: Kampanią) są spółka DENSO BV oraz spółka SC LOOPAA MARCOM SRL z siedzibą w Cluj-Napoca, ul. I.B. Deleanu 64, zarejestrowana w rumuńskim rejestrze handlowym pod numerem nr J12/135/2013, identyfikująca się rumuńskim numerem identyfikacji podatkowej (CUI) RO31105465 (zwane dalej: Organizatorami).

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Kampanii, określone przez Organizatora. Przystępując do Kampanii, Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązują się do jego stosowania.

3. Kampanii prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.densopromo.pl (zwanej dalej Stroną Internetową), na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące Kampanii, wraz z aktualnym Regulaminem. Uczestnicy zobowiązują się do zapoznania się z treścią Strony Internetowej.

4. Kampania trwa od 1.01.2018-31.03.2018

 
§ 2. Uczestnictwo.

1. Uczestnikami Kampanii (zwani dalej: Uczestnikami) mogą być wszyscy polscy mechanicy lub właściciele warsztatów samochodowych.

2. Uczestnicy są zobowiązani do dokonania rejestracji za pomocą formularza znajdującego się na Stronie Internetowej oraz wybrania jednego z dostawców części marki DENSO w celu dokonania weryfikacji przed składaniem zamówień.

3. Dostawca części marki DENSO dokonuje weryfikacji firmy oraz numeru NIP uczestnika. W przypadku braku dokonania weryfikacji przez dostawcę, Uczestnik nie będzie mógł zamawiać pakietów świec zapłonowych DENSO od tego dostawcy, jednakże Uczestnik może wnioskować o weryfikację u innego dostawcy. Do jednego Uczestnika może być przypisany tylko jeden dostawca.

4. Uczestnicy oświadczają, iż posiadają pełne uprawnienia, w ramach działalności gospodarczej zgłoszonego warsztatu samochodowego, do dokonywania zamówień części, w tym części marki DENSO.

 
§ 3 Nagrody.

1. Organizatorzy nagrodzą dziesięciu uczestników, którzy zgromadzą największą liczbę punktów do końca Kampanii.

2. Organizatorzy określą i przedstawią nagrody za pośrednictwem Strony Internetowej

3. Uczestnicy, za pośrednictwem konta na Stronie Internetowej, mają możliwość sprawdzenia ilości zdobytych punktów.

 
§ 4 Zdobywanie punktów w Kampanii.

1. Uczestnicy zdobywają punkty w Kampanii poprzez:

1. Aktywność na Stronie Internetowej:

1. Za rozwiązanie testu – do 100 punktów. Test składa się z 10 pytań, a za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 10 punktów. Aby zaliczyć test, wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów na 100 możliwych.

2. Za ukończenie kursu – 50 punktów.

3. Za recenzję produktu – 50 punktów.

4. Za aktualizację danych na profilu Uczestnika – 30 punktów (premia przyznawana jednorazowo).

5. Za uzyskanie nowej rangi profilu Uczestnika (3 rangi) – 100 punktów.

6. Za dodanie zdjęcia profilowego – 30 punktów (premia przyznawana jednorazowo).

7. Za dokonanie weryfikacji konta – 50 punktów.

2. Zakup pakietów świec zapłonowych DENSO:

1. Za zakup Pakietu Podstawowego Świec DENSO: 100 punktów za pierwszy Pakiet. Każdy kolejny zakupiony Pakiet Podstawowy nagradzany jest 25 punktami.

2. Za zakup Pakietu Rozszerzonego Świec DENSO: 150 punktów za pierwszy Pakiet. Każdy kolejny zakupiony Pakiet Rozszerzony nagradzany jest 25 punktami.

3. Za zakup Pakietu Ultra Świec DENSO: 200 punktów za pierwszy Pakiet. Każdy kolejny zakupiony Pakiet Ultra nagradzany jest 25 punktami.

 
§ 5 Rejestracja.

1. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do stworzenia własnego konta na Stronie Internetowej (www.densopromo.pl).

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość podanych danych kontaktowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody w wyniku błędnych danych kontaktowych podanych przez Uczestnika.

3. Wymogiem uczestnictwa w Kampanii jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, pozytywne ukończenie pierwszego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu mechaniki pojazdów (patrz: § 4.1.1.) oraz dokonanie weryfikacji konta przez dostawcę DENSO.

4. Wypełnienie formularza wymaga podania imienia i nazwiska, adresu email oraz ustalenia hasła do konta.

5. Weryfikacja konta wymaga podania nazwy firmy oraz jej numeru NIP oraz dokonania weryfikacji tych danych przez dostawcę części marki DENSO.

6. Po dokonaniu weryfikacji konta Uczestnik będzie mógł składać zamówienia na pakiety świec zapłonowych DENSO ze specjalną zniżką.

 
§ 6. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników będą̨ wykorzystywane do celów realizacji Kampanii, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Udział w Kampanii i zarejestrowanie się na Stronie Internetowej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych.

3. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Kampanii.

5. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić́ Organizatorów o każdej zmianie swoich danych osobowych.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Kampania trwa od 1.01.2018-31.03.2018

2. Kampania może zostać zakończona przed dniem 28 lutego 2018 r. jedynie w przypadku siły wyższej, uniemożliwiającej prowadzenie kampanii. Jeżeli Organizatorzy postanowią o zakończeniu kampanii, nastąpi to poprzez podanie takiej zmiany Regulaminu do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Strony Internetowej.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiany takie wejdą w życie w momencie ich przekazania uczestnikom poprzez umieszczenie ich na Stronie Internetowej.

4. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorami a Uczestnikami będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwości ogólnej.

5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Kampanii, właściwe jest prawo polskie.